Istoric / History

Facultatea de Geologie şi Geofizică este una dintre cele mai vechi facultăţi ale Universităţii din Bucureşti şi este expresia tradiţiei geologice româneşti la cel mai ridicat şi rafinat nivel de abordare ştiinţifică şi didactică. Promovarea valorilor tradiţionale este considerată foarte importantă, pe fondul modernizării şi actualizării permanente.

În anul 1864, odată cu înființarea Universității din Bucureşti a fost înfiinţat și cursul de Mineralogie, Paleontologie şi Geologie, predat de prof.dr. Gregoriu Ştefănescu.

În 1866 şi-a început activitatea Facultatea de Ştiinţe cu două departamente: Ştiinţe matematice şi fizice şi Ştiinţe fizice naturale – durata studiilor fiind de 3 ani. Cursurile care aparțineau domeniilor geonomice erau incluse în cadrul Departamentului de Științe fizice naturale.

 Facultatea de Geologie şi Geofizică din Universitatea Bucureşti îşi are originea din unirea a trei facultăţi cu profil geologic, înfiinţate după reforma învăţământului din 1948 şi anume : Facultatea de Geologie şi Geografie din cadrul Universităţii, Facultatea de Geologie Tehnică din cadrul Institutului de Mine – Bucureşti şi Facultatea de Geologie Tehnică din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze – Bucureşti. S-a creat astfel o secţie de Geologie şi Geofizică în cadrul Facultăţii de Geologie şi Geografie.

În 1990 s-a constituit actuala Facultate de Geologie şi Geofizică din Universitatea Bucureşti care cuprinde 3 secţii: Geologie, Inginerie Geologică şi Geofizică, cu patru direcţii de specializare:

* geologia resurselor minerale şi energetice:

– prospectarea, explorarea şi exploatarea zăcămintelor de minereuri, hidrocarburi, cărbuni şi roci utile;

– cercetări privind metalogenia, geochimia şi geologia resurselor energetice, a elementelor rare, disperse şi radioactive ;

– studii de impact geoecologic.

* hidrogeologie, geologie inginerească şi protecţia mediului:

-studii geotehnice şi geologice inginereşti pentru construcţii şi excavaţii;

-surse de apă potabilă, minerală şi termală;

-cercetarea condiţiilor hidrogeologice şi proiectarea sistemelor de irigaţie, de drenaj şi pentru amenajările hidrotehnice.

-activităţi în domeniul protecţiei apelor subterane şi terenurilor

* geofizică:

-conducerea operaţiunilor de prospecţiuni şi carotaj geofizic pentru substanţe minerale solide şi fluide, prin utilizarea metodelor gravimetrice, magnetice, electrice, seismice, radiometrice, geotermice, etc.

-seismologie, geomagnetism, geotermie, geodinamică, geofizica marină, teledetecţie.

* geologie:

-mineralogie, petrografie, paleontologie, stratigrafie, sedimentologie şi geologie marină, geologie structurală, cartografie geologică;

-cercetare şi management în geoecologie şi protecţia siturilor geologice.

La dezvoltarea învaţământului geologo-geofizic şi-au adus contribuţia mari profesori: Ludovic Mrazec, Dobre Ionescu – Bujor, Virgil Ianovici, Dan Giuşcă, Nicolae Petrulian, Ion C. Popescu, Sabba Ştefănescu, Sava Atanasiu, Ion Dumitrescu, Miltiade Filipescu, Iulian Gavăt, Vasile Lăzărescu, Radu Botezatu, Liviu Constantinescu şi multi altii.

Teorii geologice de interes mondial au fost relevate şi verificate de geologi români. Astfel, Teoria Diapirismului a lui Ludovic Mrazec se află trecută la loc de cinste în Enciclopedia Ştiinţifică Mondială.

***

The Faculty of Geology and Geophysics is one of the oldest faculties of the University of Bucharest and is the expression of the Romanian geological tradition at the highest and most refined level of scientific and didactic approach. Promoting traditional values ​​is considered very important, considering the permanent modernization and update.

In 1864, with the establishment of the University of Bucharest, the course of Mineralogy, Paleontology and Geology was set up, taught by Prof.dr. Gregoriu Ştefănescu.

In 1866, the Faculty of Sciences began its activity with two departments: Mathematical and Physical Sciences and Natural Physical Sciences – the studies being of 3 years. The courses belonging to the geonomical fields were included in the Department of Natural Physical Sciences.

The Faculty of Geology and Geophysics of the University of Bucharest originates from the union of three faculties with a geological profile, which were established after the education reform of 1948, namely: the Faculty of Geology and Geography within the University, the Faculty of Technical Geology within the Institute of Mine – Bucharest and The Faculty of Technical Geology within the Institute of Oil and Gas – Bucharest. Thus a section of Geology and Geophysics was created within the Faculty of Geology and Geography.

In 1990, the current Faculty of Geology and Geophysics of the University of Bucharest was established, which comprises 3 sections: Geology, Geological Engineering and Geophysics, with four specializations:* geology of mineral and energy resources:
– prospection, exploration and exploitation of ore, hydrocarbon, coal and useful rock deposits;

– research on metallogeny, geochemistry and geology of energy resources, rare, scattered and radioactive elements;
– geoecological impact studies.

* hydrogeology, engineering geology and environmental protection:
– geotechnical and geological engineering studies for constructions and excavations;

– sources of drinking, mineral and thermal water;
– research of hydrogeological conditions and design of irrigation, drainage and hydrotechnical systems.
– activities in the field of groundwater and land protection

* geophysics:
– management of prospection and geophysical logging for fluid and solid mineral substances, using gravimetric, magnetic, electrical, seismic, radiometric, geothermal, etc. methods.

– seismology, geomagnetism, geothermics, geodynamics, marine geophysics, remote sensing.

* geology:
– mineralogy, petrography, paleontology, stratigraphy, sedimentology and marine geology, structural geology, geological mapping;

– research and management in geoecology and protection of geological sites.

To the development of the geological-geophysical education, great profesors have contributed: Ludovic Mrazec, Dobre Ionescu – Bujor, Virgil Ianovici, Dan Giuşcă, Nicolae Petrulian, Ion C. Popescu, Sabba Ştefănescu, Sava Atanasiu, Ion Dumitrescu, Miltiade Filipescu, Iulian Gavăt, Vasile Lăzărescu, Radu Botezatu, Liviu Constantinescu and many others.

The geological theories of world interest have been revealed and verified by Romanian geologists. Thus, Ludovic Mrazec’s Theory of Diapirism is honored in the World Scientific Encyclopedia.