Licență

Studii universitare de LICENȚĂ: Domeniul Inginerie geologică (4 ani: 240 credite)

A. Programul de studii – Inginerie geologică / Geological Engineering

Competenţe: Competențele asigurate absolvenţilor programului de licenţă INGINERIE GEOLOGICĂ permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: explorarea şi industria de extracţie a hidrocarburilor şi substanţelor minerale solide, proiectarea, execuţia şi monitorizarea construcţiilor civile şi industriale, explorarea, exploatarea şi managementul resurselor de ape subterane, studiul şi monitorizarea hazardelor naturale şi/sau antropice, protecţia şi conservarea mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Competenţele cheie sunt: capacitatea de a aplica practic modelele şi cunoştintele teoretice pentru analiza datelor; realizarea unor rapoarte/studii/articole bazate pe date de cercetare şi investigaţii de teren şi/sau laborator; utilizarea aparaturii moderne şi performante geologice/hidrogeologice/de laborator/de teren de achiziţie a datelor; utilizarea aplicaţiilor software profesionale şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor; evaluarea şi managementul resurselor şi calităţii apelor subterane, proiectarea şi optimizarea exploatării acviferelor, studierea calităţii acviferelor poluate; evaluarea impactului hazardelor geologice, întocmirea hărţilor de hazard şi risc la alunecare; proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare hidrogeologică/geomecanică în sisteme G.I.S.; stabilitatea versanţilor, taluzurilor, rambleelor, barajelor, haldelor de steril, iazurilor de decantare şi depozitelor de deşeuri; stocarea supraterană şi subterană a deşeurilor, inclusiv radioactive, stocarea CO2 şi a gazelor naturale; identificarea, evaluarea şi exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii (roci utile).

Competences: The competences provided to graduates of the BSc. program GEOLOGICAL ENGINEERING, allow conducting professional activities in fields such as: hydrocarbon and solid mineral exploration and extraction industry, design, execution and monitoring of civil and industrial buildings, groundwater resources exploration, exploitation and management, natural and/or anthropic hazard study and monitoring, environmental protection and conservation, urban and spatial planning.

The key competences are: the ability to practically apply theoretical models and knowledge for data analysis; developing reports/studies/articles based on data obtained through research and field and/or laboratory investigations; use of modern equipment and geological/ hydrogeological/ laboratory/ field data acquisition equipment; the use of professional software applications and mathematical-numerical methods for data processing, modeling and interpretation; evaluation and management of groundwater resources and quality, design and optimization of aquifer exploitation, study of the quality of polluted aquifers; assessing the impact of geological hazards, developing landslide hazard and risk maps; designing and optimizing hydrogeological / geomechanical monitoring networks in GIS systems; stability of anthropic and natural slopes, embankments, dams, waste dumps, tailings ponds and landfills; underground and underground storage of waste, including radioactive waste, CO2 and natural gas storage; identification, evaluation and exploitation of mineral resources used as building materials.

B. Programul de studii – Geofizică / Geophysics

Competenţe: Competențele asigurate absolvenţilor programului de studii de licenţă GEOFIZICA permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: explorarea şi industria de extracţie a hidrocarburilor, explorarea în industria extractivă de zăcăminte de substanţe minerale solide, explorarea pentru resurse de ape subterane, studiul şi monitorizarea hazardelor naturale şi/sau antropice, la scară locală, regională şi globală, protecţia şi conservarea mediului.
Competenţele cheie asigurate absolvenţilor acestui program sunt: capacitatea de a aplica practic modelele şi cunoştintele teoretice pentru analiza datelor şi problemelor practice; realizarea unor rapoarte/studii/articole bazate pe date de cercetare, într-o manieră logică, bine ilustrată grafic, coerentă ştiinţific; utilizarea aparaturii geofizice moderne şi performanţe de achiziţie a datelor geofizice; utilizarea aplicaţiilor software performante şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor geofizice; evaluarea şi managementul resurselor şi calităţii apelor subterane, optimizarea exploatării prin foraje a acviferelor, studierea calităţii acviferelor poluate; impactul hazardului geologic, managementul terenurilor, studiul calităţii solului, factori de risc, zonarea geofizică a zonelor de risc la alunecare, proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare geofizică în sisteme G.I.S.; stabilitatea barajelor, haldelor, iazurilor de decantare şi depozitelor de deşeuri, stocarea supraterană şi subterană a deşeurilor, inclusiv radioactive, stocarea CO2 şi a gazelor naturale;  zonarea şi microzonarea seismică; identificarea, evaluarea şi exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii (roci utile).

Studii universitare de LICENȚĂ: Domeniul  Geologie (3 ani: 180 credite)

A. Programul de studii – Geologie / Geology

Competenţe: Competențele specifice oferite de programul de licenţă GEOLOGIE
Competenţele cheie oferite de programul de licenţă GEOLOGIE se referă cu precădere la identificarea şi exploatarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Sistemului terestru şi respectiv  utilizarea conexiunilor cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe, corelate studiului Sistemului terestru (Pământului şi Vieţii). In plus, competenţele cheie specifice sunt: capacitatea de a identifica şi imagina fenomene şi procese naturale în timp şi spaţiu; recunoaşterea aplicabilităţii şi responsabilităţii geologiei în societate, în identificarea şi gestiunea resurselor naturale, în realizarea programelor şi planurilor de dezvoltare durabilă, în educaţie şi constientizarea publicului; aplicarea în studiile de teren şi în analizele de laborator a conceptelor, metodelor şi tehnicilor geologice şi de a descrie, documenta şi raporta rezultatele, inclusiv prin utilizarea unor softuri profesionale; utilizarea unor metode şi tehnici de măsurare cantitativă specifice investigaţiilor şi practicilor geologice; comunicarea informaţiilor geologice şi a geodiversităţii către societate, în limba maternă şi în limba engleză/o limbă de circulaţie internaţională.