Oferta studii academice

Facultatea de Geologie și Geofizică oferă studenților:

Program de LICENȚĂ cu 3 opțiuni:

    1. a. Domeniul Inginerie geologică (4 ani: 240 credite)

1. Inginerie geologică

Competenţe: Competențele asigurate absolvenţilor programului de licenţă INGINERIE GEOLOGICĂ permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: explorarea şi industria de extracţie a hidrocarburilor şi substanţelor minerale solide, proiectarea, execuţia şi monitorizarea construcţiilor civile şi industriale, explorarea, exploatarea şi managementul resurselor de ape subterane, studiul şi monitorizarea hazardelor naturale şi/sau antropice, protecţia şi conservarea mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului.
Competenţele cheie sunt: capacitatea de a aplica practic modelele şi cunoştintele teoretice pentru analiza datelor; realizarea unor rapoarte/studii/articole bazate pe date de cercetare şi investigaţii de teren şi/sau laborator; utilizarea aparaturii moderne şi performante geologice/hidrogeologice/de laborator/de teren de achiziţie a datelor; utilizarea aplicaţiilor software profesionale şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor; evaluarea şi managementul resurselor şi calităţii apelor subterane, proiectarea şi optimizarea exploatării acviferelor, studierea calităţii acviferelor poluate; evaluarea impactului hazardelor geologice, întocmirea hărţilor de hazard şi risc la alunecare; proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare hidrogeologică/geomecanică în sisteme G.I.S.; stabilitatea versanţilor, taluzurilor, rambleelor, barajelor, haldelor de steril, iazurilor de decantare şi depozitelor de deşeuri; stocarea supraterană şi subterană a deşeurilor, inclusiv radioactive, stocarea CO2 şi a gazelor naturale; identificarea, evaluarea şi exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii (roci utile).

2. Geofizică

Competenţe: Competențele asigurate absolvenţilor programului de studii de licenţă GEOFIZICA permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: explorarea şi industria de extracţie a hidrocarburilor, explorarea în industria extractivă de zăcăminte de substanţe minerale solide, explorarea pentru resurse de ape subterane, studiul şi monitorizarea hazardelor naturale şi/sau antropice, la scară locală, regională şi globală, protecţia şi conservarea mediului.
Competenţele cheie asigurate absolvenţilor acestui program sunt: capacitatea de a aplica practic modelele şi cunoştintele teoretice pentru analiza datelor şi problemelor practice; realizarea unor rapoarte/studii/articole bazate pe date de cercetare, într-o manieră logică, bine ilustrată grafic, coerentă ştiinţific; utilizarea aparaturii geofizice moderne şi performanţe de achiziţie a datelor geofizice; utilizarea aplicaţiilor software performante şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor geofizice; evaluarea şi managementul resurselor şi calităţii apelor subterane, optimizarea exploatării prin foraje a acviferelor, studierea calităţii acviferelor poluate; impactul hazardului geologic, managementul terenurilor, studiul calităţii solului, factori de risc, zonarea geofizică a zonelor de risc la alunecare, proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare geofizică în sisteme G.I.S.; stabilitatea barajelor, haldelor, iazurilor de decantare şi depozitelor de deşeuri, stocarea supraterană şi subterană a deşeurilor, inclusiv radioactive, stocarea CO2 şi a gazelor naturale;  zonarea şi microzonarea seismică; identificarea, evaluarea şi exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii (roci utile).

    1. b. Domeniul  Geologie (3 ani: 180 credite)

3. Geologie

Competenţe: Competențele specifice oferite de programul de licenţă GEOLOGIE
Competenţele cheie oferite de programul de licenţă GEOLOGIE se referă cu precădere la identificarea şi exploatarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Sistemului terestru şi respectiv  utilizarea conexiunilor cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe, corelate studiului Sistemului terestru (Pământului şi Vieţii). In plus, competenţele cheie specifice sunt: capacitatea de a identifica şi imagina fenomene şi procese naturale în timp şi spaţiu; recunoaşterea aplicabilităţii şi responsabilităţii geologiei în societate, în identificarea şi gestiunea resurselor naturale, în realizarea programelor şi planurilor de dezvoltare durabilă, în educaţie şi constientizarea publicului; aplicarea în studiile de teren şi în analizele de laborator a conceptelor, metodelor şi tehnicilor geologice şi de a descrie, documenta şi raporta rezultatele, inclusiv prin utilizarea unor softuri profesionale; utilizarea unor metode şi tehnici de măsurare cantitativă specifice investigaţiilor şi practicilor geologice; comunicarea informaţiilor geologice şi a geodiversităţii către societate, în limba maternă şi în limba engleză/o limbă de circulaţie internaţională.

Program de MASTER cu 5 optiuni: (2 ani: 150 credite)

1.Inginerie Geologica si Geotehnica Ambientala (IGGA)
2.Evaluarea Bazinelor de Sedimentare si a Resurselor Minerale (EBSRM)
3.Geofizica (GF)
4.Applied Geophysics (AG)
5.Geobiologie Aplicata in Conservarea Patrimoniului Natural si Cultural (GBA)

Program de DOCTORAT (3 ani: 200 credite)