Admiterea la Școala Doctorală de Geologie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Număr de locuri :

Invățământ cu frecvență, buget cu bursă – 4 locuri

Invățământ cu frecvență redusă, buget fără bursă – 4 locuri

Invățământ cu frecvență /cu frecvență redusă, cu taxă – 5 locuri

Inscrieri față în față la facultate: 2-17 septembrie 2020 (Luni-Joi 900-1400, Sambata și Duminica 900-1200)

Concurs de admitere – 18 septembrie 2020,  ora 9,00 – Amfiteatrul Vasile Lăzărescu

Rezultate: 21 septembrie 2020 – după ora 1400

Procedura_admitere_SDG_2020

Acte necesare  la înscriere

 • cerere/fişă de înscriere – formular tip ( la Secretariat);
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • certificat de naştere, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale ;
 • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii – certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului de doctorat, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o lista bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
 • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere;

Notă:

Candidaților li se recomandă  să contacteze  conducătorul de doctorat înainte de înscriere pentru:

– tema propusă și bibliografia selectivă

– stabilirea comisiei de îndrumare

Conducători si arii tematice în cadrul Școlii Doctorale de Geologie


Certificate de competențe lingvistice 2018