Studii universitare de doctorat

Activitatea în cadrul Școlii Doctorale de Geologie este reglementată de următoarele acte normative:

Anunțuri de actualitate în desfășurarea studiilor în cadrul Școlii Doctorale de Geologie

Susținerea proiectului de an se face la sfârșitul anului I de doctorat, de către fiecare doctorand în parte. Prezentarea rezultatelor obținute în primul an de cercetare are ca obiectiv imediat definitivarea titlului tezei de doctorat și prezentarea obiectivelor de cercetare pentru anii II și III. Doctoranzii trebuie să prezinte în cadrul școlii doctorale rezultatele obținute, într-o primă confruntare științifică la care sunt invitați conducătorii de doctorat, doctoranzii din toți anii de studiu și absolvenții Școlii Doctorale de Geologie.

Susținerea Proiectului de an este posibilă numai dacă sunt promovate examenele și referatele din anul I și sunt completate toate cataloagele. La susținere se pot prezenta și studenții din anii II și III care au restanță la susținerea proiectului de an.

Plan de cercetare științifică (PCSt)/catalog:

Planuri de învățământ Școala Doctorală de Geologie

Pentru studenții doctoranzi care solicită întrerupere de studii, prelungire, grație sau amânare:

Raportul de activitate pentru studenții din anii I, II, III, înmatriculați la buget cu bursă,  se va prezenta la Secretariat în ultima zi din lună în vederea întocmirii actelor pentru plata burselor. În caz contrar studenții bursieri nu vor primi bursa.

Cursul de Scriere științifică este un curs transversal oferit de Școala Doctorală de Geologie tuturor doctoranzilor Universității din București. Cursul este predat de către Prof. Dr. habil. ing. Mihai Emilian Popa, a fost inaugurat în anul 2017 și continuă în anul universitar curent.

Cursul Etică și integritate academică  este un curs  obligatoriu în planul de învățământ al anului I Doctorat.