Master

Studii universitare de MASTER (2 ani: 120 credite) – Domeniul Inginerie Geologică:

1.Programul de studii – Inginerie Geologică și Geotehnică Ambientală (IGGA) / Geological Engineering and Environmental Geotechnics

Competenţele asigurate absolvenţilor programului de master INGINERIE GEOLOGICĂ ŞI GEOTEHNICĂ AMBIENTALĂ permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: evaluarea hazardului geologic şi impactul acestuia în managementul terenurilor, modelarea numericã a proceselor geologice de mică adâncime şi a condiţiilor geotehnice, dinamica apelor subterane, evaluarea şi managementul resurselor şi calitãţii apelor subterane, proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare, reabilitarea condiţiilor de mediu în zonele exploatãrilor miniere, identificarea si exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii, aplicarea metodelor geofizice în geotehnică şi în managementul terenurilor.
Competenţele cheie
sunt: capacitatea de utiliza modelele şi cunoştintele teoretice avansate pentru evaluarea cartograficã a factorilor de risc (alunecãri de teren şi risc seismic, seismicitatea indusã); proiectarea, execuţia şi monitorizarea depozitelor de deşeuri supraterane şi subterane (haldelor, iazurilor de decantare, deşeuri radioactive); studiul interacţiunii dintre fundaţii şi geostructurile de fundare; utilizarea materialelor geosintetice pentru îmbunãtãţirea calitãţii geostructurilor; evaluarea sistemelor acvifere de interes naţional si strategic; modelarea numericã a dinamicii şi a transportului poluanţilor în sistemele acvifere; evaluarea cantitativã a interferenţelor cu apele de suprafaţã şi a vulnerabilitãţii la poluare; testarea hidrodinamicã a acviferelor; optimizarea exploatãrii acviferelor prin foraje; reabilitarea captãrilor existente; dimensionarea zonelor de protecţie sanitarã; studierea şi remedierea calitãţii acviferelor poluate; monitorizarea parametrilor ambientali în sisteme informatice complexe cu componente de colectare, validare, stocare şi cartografiere (G.I.S.); evaluarea condiţiilor geologice, structurale şi hidrogeologice în procesul de închidere sau conservare a exploatãrilor miniere; utilizarea prospecţiunii geofizice şi a carotajul geofizic în domeniul investigaţiilor geotehnice şi al apelor subterane; evaluarea in situ a  parametrilor geotehnici inclusiv cei elastici şi de compresibilitate a formaţiunilor geologice.

The competences provided to the graduates of the MSc. program GEOLOGICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS conducting professional activities in fields such as: geological hazard assessment and its impact on land management, numerical modelling of low depth geological processes and geotechnical conditions, groundwater dynamics, assessment and management of groundwater resources and quality, design and optimization of monitoring networks, rehabilitation of environmental conditions in mining areas, identification and exploitation of mineral resources used as building materials, application of geophysical methods in geotechnics and land management.

The key competences are: the ability to use advanced models and theoretical knowledge for risk mapping and assessment (landslides and seismic risk, induced seismicity); designing, executing and monitoring aboveground and underground waste storage structures (dumps, tailing ponds, radioactive waste); the study of the interaction between foundations and founding geostructures; the use of geosynthetic materials to improve the quality of geostructures; assessment of aquifer systems of national and strategic interest; numerical modeling of the pollutants’ fate and transport in aquifer systems; quantitative assessment of interference with surface waters and vulnerability to pollution; hydrodynamic testing of aquifers; optimizing aquifer exploitation through wells; rehabilitation of existing catchments; delineating sanitary protection areas; study and remediation of polluted aquifers; monitoring environmental parameters in complex computer systems with collection, validation, storage and mapping components (GIS); evaluation of geological, structural and hydrogeological conditions in the process of closing or preserving mines; use of geophysical prospecting and geophysical logging in the field of geotechnical and groundwater investigations; in situ evaluation of geotechnical parameters including elastic and compressibility parameters of geological formations.

  1. Programul de studii – Evaluarea Bazinelor de Sedimentare și a Resurselor Minerale (EBSRM)

Competenţele asigurate absolvenţilor programului de Master în EVALUAREA BAZINELOR DE SEDIMENTARE ȘI A RESURSELOR MINERALE permit desfăşurarea activităţii profesionale la un nivel superior, implicând investigarea structurii geologice în următoarele domenii: explorarea şi industria extractivă pentru hidrocarburi şi gaze şi explorarea în industria extractivă de zăcăminte de substanţe minerale solide.
Competenţele cheie asigurate absolvenţilor acestui program de Master sunt: capacitatea de a utiliza modele şi cunoştinte teoretice avansate pentru analiza datelor geologice în vederea rezolvării problemelor practice; realizarea unor rapoarte tehnice, studii profesionale sau lucrări ştiinţifice bazate pe date geologice bine fundamentate teoretic şi susţinute cu materiale grafice; utilizarea aplicaţiilor software de ultimă generatie şi a metodelor matematice-numerice de prelucrare, modelare şi interpretare a datelor geologice; abilitatea de colaborare cu specialişti din alte domenii; abilitatea de a decide şi a fi responsabil de activitatea proprie. Urmare dobândirii acestor competenţe, absolvenţii programului de Master vor putea efectua studii geologice direcţionate către: prospectarea şi explorarea resurselor energetice şi minerale, impactul haldelor şi iazurilor de decantare, evaluarea şi exploatarea materialelor de construcţii (roci utile).

  1. Programul de studii – Geofizică aplicată / Applied Geophysics – master în limba engleză – (AG)

Competenţele asigurate absolvenţilor programului de master GEOFIZICĂ APLICATĂ /APPLIED GEOPHYSICS permit desfăşurarea activităţii profesionale în domenii ca: evaluarea hazardului geologic şi impactul acestuia în managementul terenurilor, modelarea numericã a proceselor geologice de mică adâncime şi a condiţiilor geotehnice, dinamica apelor subterane, evaluarea şi managementul resurselor şi calitãţii apelor subterane, proiectarea şi optimizarea reţelelor de monitorizare, reabilitarea condiţiilor de mediu în zonele exploatãrilor miniere, identificarea si exploatarea resurselor minerale utilizate ca materiale de construcţii, aplicarea metodelor geofizice în geotehnică şi în managementul terenurilor.
Competenţele cheie sunt: capacitatea de utiliza modelele şi cunoştintele teoretice avansate pentru evaluarea cartograficã a factorilor de risc (alunecãri de teren şi risc seismic, seismicitatea indusã); proiectarea, execuţia şi monitorizarea depozitelor de deşeuri supraterane şi subterane (haldelor, iazurilor de decantare, deşeuri radioactive); studiul interacţiunii dintre fundaţii şi geostructurile de fundare; utilizarea materialelor geosintetice pentru îmbunãtãţirea calitãţii geostructurilor; evaluarea sistemelor acvifere de interes naţional si strategic; modelarea numericã a dinamicii şi a transportului poluanţilor în sistemele acvifere; evaluarea cantitativã a interferenţelor cu apele de suprafaţã şi a vulnerabilitãţii la poluare; testarea hidrodinamicã a acviferelor; optimizarea exploatãrii acviferelor prin foraje; reabilitarea captãrilor existente; dimensionarea zonelor de protecţie sanitarã; studierea şi remedierea calitãţii acviferelor poluate; monitorizarea parametrilor ambientali în sisteme informatice complexe cu componente de colectare, validare, stocare şi cartografiere (G.I.S.); evaluarea condiţiilor geologice, structurale şi hidrogeologice în procesul de închidere sau conservare a exploatãrilor miniere; utilizarea prospecţiunii geofizice şi a carotajul geofizic în domeniul investigaţiilor geotehnice şi al apelor subterane; evaluarea in situ a  parametrilor geotehnici inclusiv cei elastici şi de compresibilitate a formaţiunilor geologice.

  1. Programul de studii – Geobiologie Aplicată în Conservarea Patrimoniului Natural și Cultural (GBA)

Competenţele absolvenţilor programului de master GEOBIOLOGIE APLICATĂ ÎN CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL (interdisciplinar cu domeniul Ştiinţa mediului) sunt :
Înţelegerea sistematică şi analiza interdisciplinară critică a problemelor conservării şi managementului patrimoniului natural şi cultural, pe baza analizelor de geodiversitate, biodiversitate şi socio-economice.
Aplicarea unor tehnici specifice pentru evaluarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural,  evaluări de mediu, planuri de amenajare a teritoriului, mangementul ariilor protejate ;
Capacitatea de implicare în iniţierea şi valorificarea unor programe de cercetare ştiinţifică interdisciplinare, cu aplicabilitate in domeniile socio-economic, cultural, educaţional şi de utilizare durabilă a resurselor naturale;
Capacitatea de a înţelege şi aplica critic rezultatele cercetărilor interdisciplinare, de a propune noi ipoteze, strategii şi politici în domeniul evaluării, conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural şi cultural.